КАРТА САЙТУ - для кращої навігації по сайту, натисніть тут!

пʼятниця, 5 вересня 2008 р.

Інвестиційний клімату в Україні. Фактори впливу

1. Інвестиційний клімат. Базові визначення.


Інвестиційний клімат в Україні являє собою сукупність економічних, політично-правових, соціальних та інших умов, що створюють умови для здійснення інвестиційної діяльності як вітчизняними, так і зарубіжними суб’єктами.

Визначимо, що ж таке іноземні інвестиції, підприємства з іноземними інвестиціями, інвестиційний клімат та хто такі іноземні інвестори. Для цього звернемося до чинного законодавства та авторитетних видань.

Іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційний клімат – це середовище, у якому працює капітал, і частиною цього середовища є законодавство. До іноземних інвесторів згідно з цими нормативними актами можна віднести:

• юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України;
• фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України;
• іноземні держави, міжнародні урядові і неурядові організації;
• інші іноземні суб’єкти господарської діяльності, які визнаються такими чинним законодавством України.

Підприємство з іноземними інвестиціями - будь-яка правова форма підприємства, створена за законами України, якщо іноземний інвестор володіє в середньому протягом календарного року не менш як 20% оголошеного статутного капіталу або часткою не менш як 100 тис. доларів США. – ствердив у 1992 р. Законі України «Про іноземні інвестиції».

Інвестиційний клімат в Україні можна розглядати як багатофакторну систему цілеспрямованих вчинків і дій, яка свідомо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах ширшого залучення на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в матеріальній формах.

Основними факторами, які формують інвестиційний клімат є фактори економічного, політичного, правового соціального та ін. середовища, таких як:

• рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;

• політична ситуація та правове поле в державі;

• стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників;

• інвестиційна активність населення тощо.

Правове середовище для здійснення інвестиційної діяльності в Україні не позбавлене низки проблем, що полягають насамперед в певній суперечності законодавчих документів один одному та відсутності сталої і прозорої законодавчої бази що стосується процесів оподаткування інвестиційних вкладень.

2. Які фактори перешкоди притоку інвестицій в Україну?

Встановлено, що притоку в інвестиційну сферу приватного національного та іноземного капіталу перешкоджають такі фактори, як: політична нестабільність, недосконалість законодавства інфляція , нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення.

Інвестиційний клімат в Україні. Фактори перешкоди притоку інвестицій в Україну

Одним з факторів, що в першу чергу послаблює інвестиційну привабливість економіки є нестабільність правового та політичного середовища в Україні. Така нестабільність серйозно турбує інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення.

Крім того, на сьогодні особливо гостро стоять такі питання, як: бюрократичні бар’єри, ,відсутність правового забезпечення кредитування, страхування ризиків, жорстка податкова система тощо. Взаємопов'язаність цих проблем посилює їх негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні.

Державне регулювання інвестиційної діяльності повинне здійснюватись з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики.

Перелічені чинники можна розмістити у наступній послідовності:

• Нестабільність політичного середовища в Україні,

• Недосконале законодавство:

– відсутність чи невідповідність чинних законів не прямої дії в співвідношенні одне до одного,
– застарілі підзаконні акти,
– відомчі бар’єри, тощо.

• протиправні дії державної бюрократії,

• бюрократична корупція на регіональному та місцевому рівні,

• високий рівень інфляції,

• нерозвинута інфраструктура,

• недосконала система оподаткування,

• недостатнє інформаційне забезпечення,

• відсутність правового забезпечення кредитування,

• страхування ризиків інвестора.


Обговоримо ситуацію...

Бюрократія та корупція – жахлива проблема нашого адміністративного апарату. Справді тут все закладено ще у нашому пострадянському менталітеті, а також у малій заробітній платі мілким та середнім посадовцям. Але якщо казати відверто, то корупція часто слугує шляхом для лобіювання певних питань інвесторами, тому… висновок зробіть самі.

Щодо кредитного рейтингу. За оцінками Standard & Poor’s, Moody’s та Fitch Ratings Україна має кредитний рейтинг ВВ-, що відповідає відсотковій ставці при кредиті 11%. Звісно проти 2%-5% європейських країн – це великий показник, але як стверджує А.Яценюк:

«В Україні є інвестиційний рейтинг. Категорія інвестрейтингу обраховується в залежності від агентства, що ставить рейтинг. В Україні він – позитивний, і я не бачу умов казати, що поза інвестиційним рейтингом».

При цьому необхідно створювати пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямках, насамперед:

• соціальній сфері,
• технічному і технологічному вдосконаленні виробництва,
• створенні нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту,
• реалізації інноваційних проектів,
• впровадженні відкриттів і винаходів, в тому числі:
- в агропромисловому комплексі,
- в реалізації програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії,
- у виробництві будівельних матеріалів,
- в галузі освіти, культури,
- охорони навколишнього середовища і здоров'я.

Іноземний капітал може внести в країну досягнення науково-технічного прогресу та передовий досвід управління.

3. Як покращити інвестиційний клімат в Україні ?

Щоб покращити інвестиційни клімат в Україні, тим самим активізувати притік іноземного капіталу в Україну доцільно реалізовувати державну політику, яка б здійснювалася за такими напрямками:

• забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів, вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної діяльності,

• сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності,

• вдосконалення системи корпоративного управління,

• розробка скоординованої державної політики у сфері державних запозичень,

• вдосконалення державної політики у сфері приватизації державних підприємств та її реалізації,

• вдосконалення процедури банкрутства,

• реформування діючої амортизаційної системи,

• реформування податкової системи вУкраїні ,

• створення в Україні дієвого механізму протидії корупції,

• розвиток фінансової сфери.


4. Інвестиційний клімат в Україні. Правове середовище

В Україні створено законодавчу базу ( станом на вересень 2008р. ) у сфері регулювання інвестиційної діяльності, яка постійно вдосконалюється.

Закони України: «Про захист іноземних інвестицій в Україні»

Закон України "Про режим іноземного інвестування"
(проглянути закон у новому вікні )

Для іноземного інвестора в Україні встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, тобто рівні з вітчизняним інвестором умови діяльності. Згідно з цими законами іноземним інвесторам надаються державні гарантії захисту їх капіталовкладень.

На завершальному етапі знаходиться питання вдосконалення корпоративного законодавства.

У травні 2007 р. Верховною Радою України прийнято у першому читанні:

- законопроект «Про акціонерні товариства», який повинен усунути існуючі прогалини законодавства у сфері корпоративного управління, а також концептуально вирішити проблеми забезпечення інтересів акціонерних товариств та їх акціонерів. Ухвалення закону дозволить удосконалити законодавство про акціонерні товариства, підвищити рівень захисту прав акціонерів, а також встановити дієві перешкоди незаконним рейдерським поглинанням підприємств.

Дивіться також:
Кому і чому потрібен закон України «Про акціонерні товариства»? ( відкрити в новому вікні)

З метою створення належних умов в Україні для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку та збільшення його обсягів значна увага приділяється питанням удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо державного регулювання процесів іноземного інвестування.

В Україні практично створено основи законодавчої бази, яка регулює діяльність іноземних інвесторів.

На сьогодні базовим законодавчим актом, який визначає особливості питань іноземного інвестування, є:

Закон України "Про режим іноземного інвестування"
(проглянути закон у новому вікні )


від 19.03.96 N 93/96-ВР.

Цей Закон відмінив дію Закону України "Про іноземні інвестиції" від 13.03.92 N 2198-XII, Декрету Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20.05.93 N 55-93 та Закону України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" від 17.12.93 N 3744-XII, але в ньому були збережені у повному обсязі державні гарантії захисту іноземних інвестицій в Україні, що надавалися іноземним інвесторам на території у відповідності з цими законодавчими актами.

Зокрема, іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів в разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. При цьому іноземному інвестору гарантується адекватна і ефективна компенсація. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій , бездіяльності або не належного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов`язків щодо іноземного інвестора.

В разі припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Якщо в подальшому спеціальним законодавством про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені вищезазначеним Законом, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством, на вимогу іноземного інвестора, застосовуються гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені Законом України "Про режим іноземного інвестування".

Законом України "Про режим іноземного інвестування" для іноземних інвесторів в Україні встановлено національний режим, тобто надані рівні умови діяльності із вітчизняними інвесторами.

Цікаве продовження теми :
Правове середовище для іноземних інвестицій в Україну ( проглянути у новому вікні )

5. Інвестиційний клімат в Україні. Податкове навантаження

Податкове навантаження в Україні не перевищує рівень багатьох країн світу. В останні роки ( 2007 – 2008 рр.) ставки ПДВ і податок на прибуток зменшені до 20 % та 25 % відповідно. Поки що залишаються значними нарахування на фонд оплати праці (32 %), є деякі проблеми в адмініструванні податків, зокрема відшкодування державою ПДВ.

Для розширення участі громадськості у формуванні державної інвестиційної політики створена Рада інвесторів при Кабінеті Міністрів України. Вона забезпечує розгляд і опрацювання пропозицій інвесторів щодо вдосконалення діючого нормативно-правового поля.

6. Інвестиційний клімат в Україні. Висновок

На сучасному етапі економічного розвитку Україна перейшла на інвестиційно-іноваційну модель і увійшла в у світову двадцятку лідерів. Це спричинило бурхливий ріст бізнес відносин нового типу, для яких виявилися затісними безсистемні правові та фінансові рамки, що існували в країни. Ось чому з 1 січня 2008 р. відновила свою роботу Рада інвесторів при Кабінеті України, яка за півроку по 13 напрямам напрацювали 21 законопроект, розгляд яких очікується восени 2008 р. на сесії Верховної Ради України, які подавалися прямо з робочих кординаційних засідань Кабінету Міністрів України та Ради інвесторів.

То ж в скорому часі будемо очікувати на позитивні зрушення в інвестиційному кліматі України.


Рекомендуємо проглянути:

Немає коментарів:

Останні матеріали на сайті:

Останні новини